Cennik

Pokój dwuosobowy de'LUX

 

380 zł/doba

Pokój dwuosobowy Premium 

    480 zł / doba
Apartament dwupoziomowy     580 zł / doba

Apartament de'LUX

 

 899 zł/doba

Dostawka     150 zł /os./doba
Strefa SPA na wyłączność 1 godz.    50 zł/osoba/1h
Rower Elektryczny dla gośći Villi       150zł / dzień
Parking      40 zł / doba
Wycieczka motocyklem BMW K1600GTL(jako pasażer)   300zł/godzina


Do dyspozycji gości oodajemy dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego, podane ceny zawierają opłatę klimatyczną oraz podatek Vat 8%

Regulamin świadczenia usług - przed przystąpieniem do rezerwacji prosimy o zpoznanie

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Villi Rubinsten i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Villi Rubinstein. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2.  Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Villi Rubinstein.

3.  Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Villi Rubinstein, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie www.villarubinstein.pl                                         

§2 DOBA POBYTU

1.  Pokój  wynajmowany jest na doby .

2.  Doba w obiekcie trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego. 

3.  Prośbę o przedłużenie doby pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Villa Rubinstein może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4.  Villa Rubinstein zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Villi w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1.  Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2.  Gość  nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3.  Osoby niezameldowane w Villi Rubinstein mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4.  Personel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu  lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Villi Rubinstein lub innych osobach przebywających w obiekcie.

5.  Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6.  Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 50% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

7.  Pozostała kwota za dokonaną rezerwację zostanie uregulowana w dzień przyjazdu.

8.  Wpłacony zadatek na poczet pobytu jest bezzwrotny.

9.  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu, firma nie zwraca opłaty za pobyt

§4 USŁUGI

1.  Villa Rubinstein świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3.  Villa Rubinstein ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Villi Rubinstein,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Villa Rubinstein świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- budzenie o wyznaczonej godzinie,

- przechowanie bagażu Gościa, - zamawianie taksówki.

5. Wycieczka motocyklem BMW K1600 jest to wyjazd z kierowcą realizowany w okresie od 1 kwietnia do 30 wrzesnia przy dobrych warunkach pogodowych , gdy                  temperatura powietrza przekracza 10 stopni celciusza i nie ma opadow deszczu. Pasazer w wadze nie przekraczajacej 75 kg. Wymagana trzezwosc oraz skonczone 18 lat.

§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1.            Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Villi Rubinstein pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2.            Gość w trakcie pobytu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Villi Rubinstein, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Villa Rubinstein zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3.            W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Villa Rubinstein może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Villi Rubinstein, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

4.            Do dyspozycji Gość hotelowy dostaje kartę zbliżeniową za pomocą której może wejść do pokoju i z niego korzystać. Zagubienie karty, bądź też jej nieoddanie przy wymeldowaniu na Recepcji wiąże się z zapłatą w wysokości 50zł.

5.            Villi Rubinstein przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Villi Rubinstein w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ VILLI RUBINSTEIN

1.            Villa Rubinstein nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.

2.            Pokoje Villi Rubinstein wyposażone są w sejfy, w których wartościowe rzeczy winne być przechowywyane.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5.            Villa Rubinstein nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu należacym do obiektu czy poza terenem obiektu.

6.            Obiekt posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu oraz na terenie Villi Rubinstein dla osób z niego korzystających. Należy podczas zameldowania się  podać również numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystać z tego ubezpieczenia.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.            Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju  przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2.            W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Villa Rubinstein przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Villi Rubinstein. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Villi Rubinstein obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.  Villa Rubinstein nie akceptuje obecności zwierząt. 

2.  W Villi Rubinstein i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

3.  W pokojach  nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4.  Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ville Rubinstein z siedzibą w Wiśle przy ul. Al.Ks. Bursche 46  dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Viili Rubinstein, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Villę. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5.  Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

6.  Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Villi Rubinstein.

7.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach  i ich wyposażeniu,.

DYREKCJA VILLI RUBINSTEIN

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanym dalej RODO każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 i 14 RODO

 

 

Informacja dla klientów/gości

oraz innych osób przebywających na terenie obiektu

 VILLA RUBINSTEIN

Al. Ks. Bursche 46, 43-460 Wisła

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych „Administrator” jest Villa Rubinstein prowadzona przez MALAYA Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu  ul. Adam Mickiewicza 18 lok.6.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu wykonania usługi hotelarskiej oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

 

3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 

a) Pensjonat będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO
w celu niezbędnym do wykonania umowy (umowa o świadczenie usług hotelarskich) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (rezerwacja pobytu).

 

b) Zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

 

            c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym do dla   realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring obiektu w celu      zapewnienia bezpieczeństwa, marketing produktów lub usług własnych,   dostosowanie usług    do wymagań gości, dochodzenie należności).

 

d) Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej np. ofert marketingowych za pomocą poczty elektronicznej bądź poprzez wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

 

 

 

            4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie      przepisów prawa.

 

            5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

-                   Firmy świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne

-                   Firmy księgowe świadczące usługi obsługi księgowej

-                   Firmy transportowe i taksówkarskie w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej

-                   Firmy oraz kancelarie prawnicze.

 

            6. Informujemy iż nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

            7. Okres przechowywania danych osobowych:

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)  posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b)  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń

c) wypełnienia obowiązku prawnego „Administratora” (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

4. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będziemy przechowywać przez okres …....... dni od dnia utrwalenia następnie zostaną one trwale usunięte.

 

 

            8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych             dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia    przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do   przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na   zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej       cofnięciem). 
 

9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Administrator, przetwarza dane osobowe w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi  zawarcie umowy o usługi hotelarskiej.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane zautoatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Copyrights © 2015 Villa Rubinstein Najlepszy hotel Wisła Najlepsze hotele Wisła Kameralny hotel Wisła Ekskluzywny hotel Wisła
Realizacja: Intellect.pl